THÔNG BÁO MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

14:03:00 11-03-2015

Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Thông tin chi tiết tại đây.

Thông báo