Thông báo về việc lập xong danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

11:02:00 20-02-2014

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ SUDICO

Thông báo về việc lập xong danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

1. Thông báo: 

Thông báo