SUDICO-S: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

13:03:00 25-03-2014

Kính gửi:  CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo