CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

14:04:00 01-04-2015

    Ngày 20 tháng 03 năm 2015, tại hội trường trụ sở Công ty – Tầng M3 tòa nhà CT1, KĐT Mỹ Đình, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Công ty CP dịch vụ SUDICO đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đã nhận được 100% sự đồng thuận của cổ đông tham dự đối với tất cả các nội dung quan trọng của Công ty như báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức dự kiến; Phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán...

Tại Đại hội, các cổ đông đã sôi nổi tham gia thảo luận, đề xuất những giải pháp tích cực nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển mạnh mẽ của đơn vị, đồng thời biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP dịch vụ SUDICO với sự nhất trí, đồng thuận của 100% cổ đông tham dự Đại hội.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã kết thúc, Đại hội đồng cố đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020. Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông các ông có tên sau đã trúng cử thành niên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Lê Ninh, Ông Lê Thanh Sơn, Ông Đào Quốc Trinh, Ông Lê Mạnh Thắng, Ông Nguyễn Ngọc Hùng. Tại phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất, Hội đồng quản trị đã tín nhiệm bầu Ông Nguyễn Lê Ninh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Lê Thanh Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đại hội cũng tiến hành bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 3 thành viên: Ông Nguyễn Minh Sơn, Ông Đỗ Quang Thành, Ông Nguyễn Trung Kiên. Theo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Minh Sơn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP dịch vụ SUDICO đã diễn ra thành công tốt đẹp, làm tiền đề để thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch năm 2015, tiếp tục phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.

Hình ảnh ghi nhận tại Đại hội

 

Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông

 

Đại biểu đến dự Đại hội

 

Ông Lê Mạnh Thắng – Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD của Công ty

 

Ông Nguyễn Lê Ninh – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội 

 

Ông Trần Việt Dũng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo của BKS

 

Cổ đông tham gia thảo luận

 

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

 

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO thông báo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 như sau:

 

Các tập tin đính kèm:

 

Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

 

 

Thông báo