Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

11:07:00 15-07-2013

Sáng ngày 18 tháng 06 năm 2013, Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 tại Tầng 1, Tòa nhà CT1, Khu đô thị Mỹ Đình, Sông Đà, Từ Liêm, Hà Nội với sự tham gia của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng các cổ đông Công ty đại diện hoặc ủy quyền đại diện nắm giữ 1.440.500 cổ phần có quyền biểu quyết.  Đại hội đã thông qua các tờ trình và nội dung trong chương trình cuộc họp.

Tài liệu: 

-Biên bản phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 18 tháng 06 năm 2013 Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO (Download)

  • -Nghị quyết phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 18 tháng 06 năm 2013 Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO (Download)
  • -Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO năm 2013 (Download)

 

Một số hình ảnh tiêu biểu trong Đại hội:

Dai hoi co dong thuong nien
Lễ chào cờ 

 

 

doan chu toa
Đoàn Chủ tọa 

 

 

Tong giam doc Thach Quang Khai trinh bay
Tổng Giám đốc Thạch Quang Khải trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013

 

 

Co dong bieu quyet
Các cổ đông biểu quyết 

 

 

co dong bo phieu
Các cổ đông bỏ phiếu 

 

 

Chuc mung Ong Dao Quoc Trinh duoc bau thanh vien hoi dong QT
Ông Nguyễn Lê Ninh - Chủ tịch HĐQT Công ty chúc mừng Ông Đào Quốc Trinh mới được bầu vào Thành viên HĐQT Công ty

 

Thông báo